Oslo:
Sognshøi, Professor Dahls gate 44b

Dette huset ligger på området "Nedre Hestehagen" som gartner Herman Sogn forpaktet fra Frogner. Etter sogns død ble løkken atter underlagt Frogner, men i 1833 ble den solgt av Morten Anker. Peter Sørensen var eier av Sognshøi fra 1838, og i 1846 solgte han ut eiendommene Fuglehaug og Blida. På denne tiden var huset meget enkelt, men det ble mot slutten av 1850-tallet ombygget og forhøyet, og fikk et sveitserstilsuttrykk svært likt huset i Majorstuveien 4. Eier på den tiden var marineløytnant A. W. Müller, som kjøpte løkken av Peter Sørensen i 1856. Mot slutten av 1800-tallet overtok overrettssakfører L. B. Johansen eiendommen.

Husets fremskutte midtparti er dessverre blitt ødelagt på 1900-tallet, etter en tilbygging i mistilpasset stil. Stallen nærmest gaten ble på 1930-tallet ombygget til ateier for kunstmaleren Henrik Sørensen. Hele Sognshøi benyttes idag til barnehave.

Anvendt litteratur:
Byen bak Slottet - Bydelsutvalg 2, 1988

Andre kilder:
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Endevegg mot vest[tilbake]


© 2000 arc!