Tromsø:
Tromsø domkirke

Under Krimkrigen i 1850-årene og i tiden etter opplevde Tromsø by en stor økonomisk vekst, som også ga utslag i et sterkt økende folketall. Dette innebar at kirkekapasiteten var blitt altfor liten, og det be krevet oppføring av en ny, stor kirke.

Allerede i 1855-56 var det enighet om at en ny kirke skulle oppføres, og den gamle avhendes til Tromsøsunds menighet. I 1858 tegnet arkitekt Jacob Wilhelm Nordan et utkast til en korskirke. Planene var såvidt kontroversielle at man engasjerte arkitekt Christian Heinrich Grosch til å tegne en langkirke i tre, og Groschs andre utkast ble vedtatt i 1860. Kirken ble bygget i årene 1860-61, med Nils Olsen som ansvarshavende murmester og snekker Ditlev Gunnerus Evjen som byggmester. Kirken er oppført i laftet tømmer, og er panelkledt.

Kirken ble vigslet av biskop Carl Peter Essendrop 1. desember 1861, men først i 1862 var tårnet reist og utstyrt med klokker. Kirken fikk opprinnelig 984 sitteplasser og kostet omkring 10 000 spesiedaler å bygge. Innredningen var ikke fullført før midten av 1880-årene.

Kirken er en langkirke i tre, i en enkel nygotisk stil, med et høyt, avtrappet tårn. Store, forenklede nygotiske vinduer er jevnt fordelt utover langsidene - mellom pilastre - avbrutt av brede midtrisalitter med gavl.

Fra 1952 er kirken domkirke i Nord-Hålogaland bispedømme.

Kilder:
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Arkitekturguide for Nord-Norge
http://no.wikipedia.org/wiki/Hålogaland_bispedømme
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Et utvalg norske kirker

Christian Heinrich Grosch

Ditlev Gunnerus Evjen

Bygningsoversikt

Til arc!s hovedside med navigasjon

Perspektiv fra Bankgaten

Kirken sett forfra

Detalj av tårn og spir

Detalj av risalitt med inngangsparti

Detalj av lite vindu

Detalj av vindusrekke

Detalj av høyt vindu© 2007 arc!