Bokanmeldelser

Göteborg genom ritningar
Byggande från äldre tid till 1900
Gun Schönbeck
Region- og Stadsarkivet Göteborg, 2004
ISBN 91-4915-583-0


Gun Schönbeck er førstearkivar ved Region- og Stadsarkivet Göteborg,og har skrevet flere bøker med Göteborgs arkitekturhistorie som tema. I denne boken tar hun for seg deler av arkivets tegningsarkiv, med hustegninger fra 17- og 1800-tallet. I denne perioden ble det vesentligste av byens bygningshistoriske identitet skapt, og tegningene som presenteres epokevis viser private såvel som offentlige bygninger, med både monumentalbygninger, villaer og lysthus representert.

I bokens innledning redegjøres det for Göteborg bys utvikling, og hvordan oppmåling og administrasjon innen bygningsvesenet ble håndtert. Gjennom flere kart illustreres byplanens utvikling, før fasader, snitt og planer vies størst oppmerksomhet i boken. Utviklingen i såvel tegneteknikk som byggeskikk illustreres tydelig, gjennom disse lekkert gjengitte tegningene.

Den ledsagende teksen omtaler tegningene og husene på en enkel måte, med bred, faglig innsikt. Boken er til stor inspirasjon, også som kildemateriale, og som gjengivelse av et langt mer omfattende kildemateriale. Bokens format er meget velegnet for presentasjonen; man har ikke latt seg friste til å overdrive størrelsen. Dette er er type bok alle arkiver av denne typen bør etterstrebe å utgi flest mulig av!

Geir Tandberg SteiganBokanmeldelser

Til arc!s hovedside med navigasjon© 2005 arc!