Fra Fredrikshalds murarkitektur:
Rødsberg ungdomsskole, Karl Johans gate 6

Da Marius Nygaard i 1876 ble utnevnt til rektor i Fredrikshald, ble hans første store oppgave å igangsette arbeidet for å få bygget en "offentlig skole for den høiere almendannelse" i byen. Grunnet dårlig kommuneøkonomi lot arbeidene vente på seg, men ved hjelp av innsamlede midler, blant annet med Brændevinssamlaget som viktig bidragsyter, kunne byggearbeidene igangsettes midt på 1880-tallet. Den for sin tid omfattende skolebygningen, over tre fulle etasjer på en høy kjeller og i tillegg to forhøyede flanker, ble utformet av en av samtidens mest kjente skolearkitekter, nemlig Henrik Thrap-Meyer, med kontor i Kristiania. Det ble ialt oppført tre bygninger på skolens eiendom etter denne arkitektens tegninger; skolebygning, gymnastikkbygning og rektorbolig - disse sto ferdige i 1887. Bygningene er preget av den enkle, middelalderpåvirkede hannoverianske lisenestil, som især fremtrer i skolebygningens fasaders oppdeling i fremskutte, vertikale bånd uten sokkel eller kapitél. De stikkbuede vinduene er grupperte og i noen værelser parstilte. Partiet mellom de to fremskutte og forhøyede flanker har et markert, midtstilt inngangsparti som understreker fasadens symmetriske komposisjon. Inngangspartiet dannes av en åpen loggia med slanke pilarer.

Skolen ble betydelig ominnredet frem mot 1974, da Halden gymnas flyttet ut, og bygningene ble overtatt av den nyopprettede Rødsberg ungdomsskole. Arkitekt for ominnredningsarbeidene var arkitekt Rustad.

Anvendt litteratur:
Halden Arbeiderblad, 16. juni 1987Fra Fredrikshalds murarkitektur

Henrik Thrap-Meyer

Den høiere almenskoles rektorbolig

Til arc!s hovedside med navigasjon

Skolens inngangsparti

Detalj av inngangspartiet

Detalj av kapitelerGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!