Arkitektur og historie i Oslo:
Ullern kirke

Det ble i 1898 truffet en bestemmelse om bygging av en ny kirke i Vestre Aker. Flere eiendommer ble tilbudt, og man endte med å kjøpe Holgerslyst av grosserer og rittmester Hans Christian Hassel, samt at tomt til gravlund ble skjenket av oberst og hoffsjef Herman Severin Løvenskiold, fra hans eiendom Øvre Ullern.

En privat nedsatt kirkekomité anmodet stadskontuktør i Kristiania, arkitekt Georg Andreas Bull, om å utferdige planer for den nye kirken. Tegningene til en langkirke ble omarbeidet av arkitekt Johan Storm Munch, og godkjent av herredsstyret i Aker i 1899. Imidlertid brant gården som blant annet rommet arkitekt Munchs kontorer, og dermed utkastene til kirken, ned samme år, og nye tegninger måtte utferdiges.

Dermed oppsto en konflikt, både om kirkens orientering i terrenget og dens utforming. Den endte med at Harald Bødtker, nylig ansatt som bygningssjef og kommunearkitekt i Aker, utarbeidet de endelige tegninger for Ullern kirke. Kirken er oppført i brettskurt tegl, på en korsplan. Den har en meget dominerende beliggenhet, men grunnet proporsjonene virker den likevel beskjeden. Komposisjonens dominerende element er det kompakte tårnet, som fyller ut hele korsformens midte, og har tre rundbuede vinduer i hver himmelretning. Hovedskipet, som vender øst-vest, er supplert med lavere fløyer, og har mot øst et halvsirkelformet kor, og mot vest et mindre, fremskutt inngangsparti. Innvendig og utvendig er ornamentikken nyromansk, med pilarer i finhuggen granitt og store rundbuer i tegl. Taket er tekket med skiferheller, med unntak av tårnhjelmens kobberplater. Stiluttrykket er nyromansk.

Galleriene i tre hviler på store stikkbuer. Interiøret domineres av det monumentale kormaleriet utført i 1908-09 av Eilif Petersen, forestillende Kristi himmelfart. Kirkerommets marmorbaldakin ble skjenket av familien Hassel. Kirkens grunnsten ble nedlagt 24. juni 1901 ved sogneprest Thore Godal, og dens innvielse ble foretatt 3. juni 1903 ved biskop Anton Christian Bang.

Kirken ble i årene 1939-41 underlagt en omfattende restaurering, ledet av Domenico Erdmann. Ved denne anlegning ble kirken utstyrt med et nytt orgel, tegnet av kommunearkitekt Georg Greve, og levert av Josef Hilmar Jørgensen.

Anvendt litteratur og andre kilder:
Aker 1837-1937 – Aker kommune, Oslo 1940
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://draug.rhd.isv.uit.no/Harald Bødtker

Et utvalg norske kirker

Arkitektur og historie i Oslo

Til Arkitekturhistorie med navigasjon

Detalj av tårnet

Detalj av hovedinngangen

Detalj av søyle

Detalj av interiør

Kirken og dens omgivelserGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no