Drammen:
Austad gård

Austad besto på 1500- og 1600-tallet av to fullgårder. Disse kom begge i lensherre og stattholder Hannibal Sehesteds eie på 1640-tallet. Gården ble senere overtatt av Kronen, men i 1675 ble Austad - sammen med 20 andre gårder - gitt i gave til kong Christian Vs yndling, grev Peder Schumacher Griffenfeld. Griffenfeld ble året etter dømt for forræderi, og Jarlsberg grevskap med Austad og de øvrige gårder tilfalt i 1678 Ulrik Frederik Gyldenløve, kongens halvbror. I 1702 ble Austad solgt på Auksjon til amtmann Paul Glud. Glud skjøt og drepte sin hustru på Austad, men ble frikjent for drapet. Ved Gluds død kom Austad i Ole Pedersen Løches besittelse. Løche var kommersråd og generaldirektør for tollvesenet, men han ble arrestert i 1727 for utpresning og skandaløs embedsførsel. Løche ble snart satt fri, og overdro i 1729 Austad til sagbrukseier Christian Braunmann. Han var gårdens eier til 1737, men satt som dens bestyrer til sin død i 1771. Enken Kristine Krefting overdro gården til sønnen Christian Krefting d. y., men han gikk snart konkurs. I 1779 kjøpte kjøpmann og skipsreder Peter Møller Klein Austad på auksjon. Peder von Cappelen overtok i 1793 Austad etter den avdøde svigermoren Anna Catharina Lohrmann gjennom sitt giftermål med Christine Marie Klein (gift 1784). Cappelen benyttet i begynnelsen Austad som landsted, mens han drev sin handelsvirksomhet fra Cappelengården (Tollbodgaten 54). Peder var sønn av Skiens rikeste mann, Diderik von Cappelen, og etablerte sin virksomhet i Drammen (Strømsø) etter opphold i Storbritannia og Amsterdam. Peder von Cappelen var eier av flere jernverk; han deltok i trelastdireksjon og bankstyre, og bidro til etableringen av Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania (1811), anleggelsen av Drammens første bybro (1812-13) og Drammens latinskole (1816). Han var dessuten Drammens representant i det første riktige storting i 1815.

I 1837 døde Peder von Cappelen, og fem år senere solgte hans arvinger gården til kjøpmann, sagbrukseier, skipsreder og politiker Hans Andersen Kiær. Kiær drev trelastfirmaet Hans Kiær & Co., og var involvert i både selfangst og tobakksproduksjon. Hans Kiær var sønn av skipskaptein Anders Hansen Kiær

Austad var i slekten Kiærs eie til 1928, da den ble solgt av Tom Kiær til Skoger kommune som herredshus. Gården ble i 1963 gitt til Drammens museum.

Det gamle hovedhuset på Austad brant ned i 1807. Den nye hovedbygningen ble oppført i årene 1808-1813, som sommerbolig for Peder von Cappelen. Det var svenske krigsfanger som bygget Austad, etter tegninger av en svensk artillerikaptein. Austad er preget av klassisisme, og har en fremskutt, søylebåren gavl mot byen. I detaljer som vinduer og dører er mye av detaljeringen i rokokko. Dette gjelder sydfasaden, som slekten Kiær fikk ombygget i 1910.

Austad ble fredet i 1923.

Anvendt litteratur:
Per Otto Borgen - Drammen byleksikon, 1995
Norsk Biografisk Leksikon - Kunnskapsforlaget

Andre kilder:
http://www.drammens.museum.no/
Miljøstatus i Norge
Truls Aslaksby

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Cappelengården

Utvalgte utsnitt: 
Husets inngangsparti

Detalj av inngangspartiet© 2002 arc!